Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ประชากร
     องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 6,461 คน โดยแยกเป็นชาย 3,244 คน หญิง 3,217 คน โดยแยกเป็นหมู่บ้านต่างๆ ดังนี้
 
หมู่ที่
 
ชื่อหมู่บ้าน
 
จำนวนประชากร
 
รวม
 
จำนวนครัวเรือน
 
ชาย
 
หญิง
1 เขาไม้แก้ว 658 655 1,313 431
2 ศาลาเทวดา 318 297 605 174
3 แหลมไทร 280 237 517 125
4 บางค้างคาว 484 485 969 243
5 แหลมมะขาม 370 361 731 205
6 ทุ่งขี้เหล็ก 341 361 705 179
7 ทุ่งทอง 441 436 877 217
8 หูหนาน 165 181 345 89
9 บ่อหว้า 185 204 389 135
   
รวม
 
3,244
 
3,217
 
6,461
 
1,798
    
อ้างอิงจากข้อมูล เดือน กุมภาพันธ์ 2558

การศึกษา

     องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว มีสถานศึกษา/แหล่งที่ให้ความรู้กับเด็กนักเรียน จำนวน 5 แห่ง ดังนี้
     1. โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว
     2. โรงเรียนบ้านสายควน
     3. โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก
     4. โรงเรียนบ้านบางค้างคาว
     5. โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม
     6. โรงเรียนบ้านแหลมไทร
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา (ป.1-ป.6)
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมต้น (ป.1-ม.3)
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่
     1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไม้แก้ว
     2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางค้างคาว
     3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งทอง
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 7
     
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     - มัสยิด จำนวน 5 แห่ง
          1. มัสยิดบ้านแหลมไทร
          2. มัสยิดบ้านบางค้างคาว
          3. มัสยิดบ้านแหลมมะขาม
          4. มัสยิดบ้านทุ่งขี้เหล็ก
          5. มัสยิดบ้านทุ่งทอง
     - วัด จำนวน 1 แห่ง
          1. วัดเขาไม้แก้ว

ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

สาธารณสุข
     องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว มีหน่วยพยาบาลที่ให้บริการประชาชนในเรื่องของการรักษาพยาบาล จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  
     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านแหลมมะขาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
         
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     - ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
เลขที่ 151/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
โทรศัพท์ : 0-7557-0268  โทรสาร : 0-7557-0268  อีเมล์ : admin@kaomaikeaw.go.th


www.kaomaikeaw.go.th