Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์ (Vision)
การศึกษาก้าวไกล  ใส่ใจคุณภาพชีวิต  สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง
ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
พันธกิจ/ภารกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมการศึกษา สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ฟื้นฟูอนุรักษ์ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น
2. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน ในงานด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ  กับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต.
4. สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง   สมดุลและยั่งยืน   โดยเน้นด้านการเกษตรกรรม ให้เป็นตลาดผลผลิตทางการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5. พัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  เพิ่มบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล   ในงานด้านการป้องกันและรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง   ให้กับประชาชน   สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ พัฒนาบุคคลากร และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีใน อบต.

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของชาติ
          ๏ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  11  (พ.ศ.  2555-2559)
          แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11  ใช้แนวคิดที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฉบับที่  8-10  โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ที่ให้ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”  และ “สร้างสมดุลการพัฒนา”  ในทุกมิติ
๏ วิสัยทัศน์ของประเทศไทย
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”
          ๏ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
  1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
2.       ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
3.       ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
4.       ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
5.       ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
6.       ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
เลขที่ 151/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
โทรศัพท์ : 0-7557-0268  โทรสาร : 0-7557-0268  อีเมล์ : admin@kaomaikeaw.go.th


www.kaomaikeaw.go.th