Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
     1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ ผนังกั้นตลิ่ง กำแพงกันคลื่น
     1.2 การพัฒนาระบบจราจร
     1.3 การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค
     1.4 การพัฒนาระบบโทรคมนาคม
     1.5 การพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ
        
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
     2.1 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
     2.2 การปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
      
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปะวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
     3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ
     3.2 การเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน
     3.3 การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
           
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
     4.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     4.2 การกำจัดขยะมูลฝอย
     
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แนวทางการพัฒนา
     5.1 การส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
     5.2 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
     5.3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
      
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
แนวทางการพัฒนา
     6.1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
     6.2 การส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     6.3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
เลขที่ 151/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
โทรศัพท์ : 0-7557-0268  โทรสาร : 0-7557-0268  อีเมล์ : admin@kaomaikeaw.go.th


www.kaomaikeaw.go.th